KONSULTATSIOONID

* Eesmärgistamine lasteasutuse ja rühma tasandil

* Analüüsidest saadud tulemuste kasutamine järgmise perioodi eesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel

* Rahuloluküsitluste koostamine ja analüüsi kvaliteet

* Rahuloluküsitlustest saadud tulemuste analüüs ja rakendamine edaspidises parendustegevuses

* Arenguvestlused personaliga (üks-ühele, meeskondlikud, töögrupiti jm)

* Personali tunnustamine ja motiveerimine

* Arenguvestlused lapsevanematega - ühtse süsteemi loomine arengumappidega

* Tulemuste esitlemine kirjalikult - seosed eesmärkidega, tegevuste sisuline analüüsimine (mitte kirjeldus), analüüsist lähtuva parendustegevuse kavandamine

Enimküsitud konsultatsiooni teemad:

- muudatuste juhtimine organisatsioonis

- personalijuhtimine organisatsioonis

- süsteemide loomine organisatsioonis

- sisehindamine ja selle korraldus

- sisehindamiseks vajalike statistiliste andmete kogumine, töötlemine ja lõpptulemuste analüüs ning fikseerimine