Arengukava kui organisatsioonipõhine starteegiline dokument

Koolituse käigus leiame vastused arengukava koostamisel üleskerkinud küsimustele:

1. Kuidas eelmisel arenguperioodil saavutatut edasiarendada?
2. Mis on aluseks arengukava prioriteetsete valdkondade määratlamisel?
3. Keda ja kuidas kaasata arengukava koostamisse?
4. Miks ja kuidas moodustada arengukava arendusgrupp?
5. Milliseid analüüse me vajame arengukava koostamiseks?
6. Kuidas sõnastada eesmärke ja parimaid soovituid tulemusi?
7. Miks on oluline arengukava koostamisel kasutada Deming`i stükklit ?
8. Milline on hea arengukava struktuur?
9. Kuidas koostada lihtsat ja selget tegevuskava kolmeks aastaks?
10. Millist kasu ja abi saame meie - organistasiooni personal- arengukavast?
11. jpm küsimusi :o)

Koolitust võib läbi viia kogu organistasiooni meeskonnale või ka arengukava arendusgrupile eraldi.

Koolituse tulemusena on osalejad …
- enesekindlamad arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisel
- teadlikumad erinevatest planeerimise võimalustest
- valmis võtma endale initsiatiivi ja vastutust
- teadlikumad eesmärkide püstitamisest ja soovitud tulemustest
- teadlikumad arengukava juhtimise protsessist
- koostööaltimad

Õppetöö korraldus:
Maht: 6-8 ak. h. 
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus